Disclaimer

Simons Kaas en Noten (Kamer van Koophandel onder nummer 52369692), hierna te noemen Simonsdrank.nl, verleent jou hierbij toegang tot www.simonsdrank.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Simonsdrank.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte Aansprakelijkheid

Simonsdrank.nl spant zich in om de inhoud van www.simonsdrank.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.simonsdrank.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Simonsdrank.nl. In het geval van overmacht is Simonsdrank.nl niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Auteursrechten

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simonsdrank.nl is het niet toegestaan, tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Simonsdrank.nl

Overmacht

In het geval van overmacht is de webwinkel niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Tot die omstandigheden horen onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.